lucidor.org Lucidor Lucifox Luciwik Lucimoo

lucidor.org

»En Hiort som uti mörka Skogar wistar
Han löper oförhindrat med sin Hind,
Så leeker Fisk i Siön, Fogl upå qwistar;
Men jag kan see ock måste wara blind,
Jag seer, ok kan dock lijkwäl intet niuta,
Jag är lijk som een wäder-drifwen Skuta
Som fasta Landet seer Och måste siunka neer.«

Lars »Lucidor« Johanson,
»Wärldslige Wisor VI« (c. 1670)

Lucidor – e-book reader application.

Lucifox – e-book reader extension for Pale Moon.

Luciwik – e-book system for MediaWiki.

Lucimoo – e-book system for Moodle.


Contact form